Metodika celostátního sčítání dopravy 2016

Postup prací při Celostátním sčítání dopravy 2016 vycházel v zásadě z postupu uplatněného v roce 2010 (i v letech předchozích). Důraz byl kladen především na sběr kvalitních dat ručním způsobem na sčítacích úsecích se stanoveným počtem sčítacích termínů v závislosti na kategorii komunikace.

Bylo využito 13 sčítacích termínů v obvyklých časových obdobích jako u předešlých CSD.

Na dálnicích byla využita data z automatických sčítačů dopravy (ASD) ve správě ŘSD ČR, která byla doplněna daty z ručního sčítání. Nově byla použita data z ASD ve správě ŘSD ČR i na silniční síti. Na sčítacím úseku, kde byl ASD, se snížil počet sčítacích termínů prováděných ručním způsobem.

Byla provedena aktualizace koeficientů pro přepočet dat z ručních čtyřhodinových průzkumů na hodnotu ročního průměru denních intenzit dopravy (a dalších potřebných údajů). K tomu bylo využito hodnot získaných dlouhodobým sčítáním na vybraném vzorku stanovišť pomocí přenosných ASD. Data byla využita pro stanovení charakteristických variací intenzit dopravy a získání potřebných přepočtových koeficientů. Další požadované výpočty byly provedeny z naměřených dat obvyklými dopravně inženýrskými postupy.